Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 13/2/2017 – Cha Giuse Trần Đình Long

12
0

Thứ Hai sau Chúa nhật VI mùa thường niên năm A

Chúa phán cùng Cain rằng: “Abel, em ngươi đâu?” Cain thưa: “Tôi đâu có biết! Tôi có phải là người giữ em tôi đâu?” Chúa phán: “Ngươi đã làm gì? Tiếng máu em ngươi từ đất kêu thấu đến Ta.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here